วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. เข้าเยี่ยมศูนย์กระจายสินค้ากลุ่มนม UHT (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต่อยอดทรัพย์) จังหวัดเชียงราย เพื่อเข้าไปพบปะ สอบถามเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค และเขตพื้นที่การจำหน่ายในเขตภาคเหนือ