วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. เข้าเยี่ยมศูนย์กระจายสินค้ากลุ่มนมเย็น จังหวัดพะเยา และเดินทางไปมอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนร่องปอ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา พร้อมทั้งไปมอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ให้แก่บุตรของนางสาวพรพรรณี เมืองมูล ณ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา