ช่วงบ่ายวันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. เดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานด้านการผลิต โดยมีนางสมใจ กรองไผ่กลาง หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน ให้การต้อนรับ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านไทย – เดนมาร์ค สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย – เดนมาร์ค ณ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต