ช่วงเช้าวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00น. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค.ร่วมต้อนรับ นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. และคณะกรรมการ อ.ส.ค. เข้าเยี่ยมชมโรงงานนม อ.ส.ค. ภาคกลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี