วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ ประเทศสิงคโปร์ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ( น.สพ. ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ )และ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ( ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ) พร้อมผู้บริหาร ได้ เข้าร่วมเยี่ยมชม และ workshop กับ บริษัท Tetra Pak(Singapore) ดังนี้
1.เยี่ยมชมโรงงาน Jurong ซึ่งเป็นโรงงาน ผลิตกระดาษ Tetra Pak และ Production Development Centre เพื่อการทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นบริการให้กับลูกค้าของ Tetra Pak
2. Workshop ที่ Customer Innovation Centre เพื่อศึกษา ในผลงานวิจัยของ ผู้บริโภคในกลุ่มผู้สูงอายุ (Silver Gen.) อายุ 55 -70 ปี พร้อมทั้งจำลอง สภาพร่างกายให้เป็นผู้สูงวัย เพื่อศึกษา ในกิจวัตรและ ข้อจำกัด ของสภาพร่างกาย เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนี้
3. Market Visit ตลาดผลิตภัณฑ์นม ซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ รวมทั้งจากประเทศไทยด้วย