ช่วงบ่ายวันที่ 18 มีนาคม 2562 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการบริหารงานของสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คประจวบคีรีขันธ์ จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2561 พร้อมตรวจเยี่ยมฟาร์มโชควลีฟาร์ม สมาชิกสหกรณ์ฯ ประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ที่พัฒนาการเลี้ยงโคนมเป็นฟาร์ม Organic และตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโรงงานผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ของชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด โดยมี ผู้จัดการสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คประจวบคีรีขันธ์ จำกัดและผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคตะวันตกให้การต้อนรับและรายงานผลความคืบหน้าและแผนดำเนินการ