ช่วงเช้าวันที่ 30 เมษายน 2562 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “รวมพลังคน อ.ส.ค. มุ่งสู่องค์กรคุณธรรม” โดยมีดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน อ.ส.ค. หัวหน้าส่วนงานในพิ้นที่ คู่ค้า และ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
โดยในโครงการนี้มีกิจกรรม “รวมพลังคน อ.ส.ค. มุ่งสู่องค์กรคุณธรรม” มีการแสดงฉ่อย “รวมพลังคน อ.ส.ค. มุ่งสู่องค์กรคุณธรรม” โดยชมรม To Be Number 1 ไทย-เดนมาร์ค จังหวัดสุโขทัย การบรรยายเรื่อง “องค์กรคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อต่อต้านคอรัปชั่น” โดย นายจรูญ ศิริสรณ์ กรรมการบริหาร บริษัท ริกิการ์เม้นท์ จำกัด และการแสดง “ทุจริตอย่าติดว้าว” โดยพนักงาน อ.ส.ค
ในการนี้ประธานในพิธีได้ให้เกียรตินำกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ประจำปี 2562 พร้อมทั้งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดื่มนมสาบานต่อต้านการทุจริต โดยมี ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ผู้บริหาร พนักงาน อ.ส.ค. หัวหน้าส่วนงานในพิ้นที่ คู่ค้า และ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ร่วมดื่มนมสาบานต่อต้านการทุจริตในครั้งนี้ พร้อมกับร่วมกิจกรรม “แกะ ดื่ม พับ เก็บ” ภายใต้โครงการรีไซเคิลกล่องนม UHT
ทั้งนี้บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด ให้เกียรติร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) รีไซเคิลกล่องนม ระหว่าง อ.ส.ค. กับ บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด และได้ส่งมอบตู้รับบริจาคกล่องนม จากบริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด ณ อาคารอเนกประสงค์ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี