วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “DPO CG & CSR DAY 2019” โดยมี
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายพงศ์กานต์ หงสกุล ประธานอนุกรรมการ CG/CSR กล่าวรายงานผลการดำเนินงานด้าน CG/CSR ที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการ อ.ส.ค. คณะอนุกรรมการ CG/CSR ผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.ค เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณโถงห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและกิจกรรมด้าน CG/CSR ให้บรรลุเป้าหมาย มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ อ.ส.ค.ต่อไป