วันที่ 13 กันยายน 2562 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมเสวนา “กว่า 2 ทศวรรษกับการพัฒนาพันธุกรรมโคนมไทย….ใช้ประโยชน์อย่างไรให้คุ้มค่า” ในการนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,รองศาสตราจารย์ ดร.เมาริซิโอ เอ. เอลโซ่ จากมหาวิทยาลัยฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และนายธรรมนูญ ทองประไพ จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ขึ้นบรรยายภายในงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์