วันที่ 17 กันยายน 2562 น.สพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงาน ” DPO RESEARCH FORUM 4th & KM DAY 2 nd ” และปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ ” งานวิชาการ หรืองานวิจัยและพัฒนา มีส่วนช่วยสนับสนุนองค์กรอย่างไร ” โดยมี นายวิเชียร ผลวัฒนสุข อนุกรรมการบริหาร อ.ส.ค. ผศ.ดร.ชุติมา ไวศรายุทธิ์ รองคณบดีฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ และยุทธศาสตร์ภาพลักษณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติมาร่วมงานพร้อม รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และ พนักงาน อ.ส.ค. ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมดังนี้
1. การบรรยาย จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน โภชนาการ และ ด้านการตลาด
2. การนำเสนอผลงาน และการออกบูธ นิทรรศการ ด้าน การพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการวิจัย และเทคโนโลยีดิจิตอล
3.การมอบรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค.ดีเด่น
4. การมอบรางวัล นวัตกรรม R2R (Routine to Research ) ในด้าน รู้และรับผิดชอบ ส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เน้นเรื่องธรรมาภิบาล
5. การมอบรางวัล KM
6. การมอบรางวัล การจัดนิทรรศการดีเด่น
ณ อาคารอเนกประสงค์ (เขาตาแป้น) อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี