ช่วงเย็นวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562  น.สพ. ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม KU Night Eat & Read #12 เพื่อมอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในช่วงใกล้สอบ มีการอ่านหนังสือร่วมกัน ซึ่งนมไทย-เดนมาร์ค ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ห่วงใยในสุขภาพ จึงส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิต ได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่า กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นที่ โรงอาหารกลาง 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 11-19 พฤศจิกายน 2562