วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ได้เข้าร่วมงาน เลี้ยงต้อนรับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยสมาคมเกษตราธิการ โดยมีตัวแทนจากฝ่ายการตลาดและการขายเข้าร่วมงานและได้มีการนำ new productของ นมไทย-เดนมาร์ค ให้ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯได้ชิมผลิตภัณฑ์อีกด้วย ณ สโมสรทหารอากาศ กรุงเทพฯ