วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ทั้งนี้นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้และพนักงานสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ได้ร่วมให้การต้อนรับ โดยช่วงเช้าได้เข้ารับฟังรายงานผลการดำเนินงาน และมอบนโยบายการทำงานให้กับพนักงานสำนักงานงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ และช่วงบ่ายได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต  ติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการจัดทำระบบคุณภาพ ISO/IEC17025 และติดตามการทำงานในเรื่องของต้นทุนและระบบ ERP