ช่วงเช้าของวันที่ 12 ตุลาคม 2561 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) พร้อมด้วยนายชัยณรงค์ เปาอินทร์ หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้และทีมงาน  ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์โคนมกุยบุรี จำกัด โดยมีประธานกรรมการและคณะกรรมการพร้อมพนักงานสหกรณ์ฯ ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังแนวทางการพัฒนาสหกรณ์  ปัญหาอุปสรรค พร้อมให้คำแนะนำต่างๆ เช่น การพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบ การเพิ่มประสิทธิการผลิต เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  หลังจากนั้นได้เข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนมกุยบุรี จำกัด ในการตรวจเยี่ยมดังกล่าวนายยุษฐิระ  บัณฑุกุล  ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบหมายให้นายจามร  ศักดินันท์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และนายสมยศ  ปราณอุดมรัตน์  ปศุสัตว์อำเภอกุยบุรี  พร้อมด้วยหน่วย HHU ของกรมปศุสัตว์ ได้ร่วมเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมติดตามในครั้งนี้ด้วย