วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ ประธานอนุกรรมการบริหาร อ.ส.ค. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานเรื่องนมพรีเมี่ยม ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการ CG/CSR โดยมี นายชวลิต ขาวปลอด หัวหน้า สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วย ผู้บริหารในสังกัดให้การต้อนรับและได้ให้เกียรติร่วมสักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีชัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเชียงใหม่เคารพนับถือ เพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อจากนั้นได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ CG/CSR ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน อ.เมือง จ.เชียงใหม่