วันที่ 4 กันยายน 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรรมการ อ.ส.ค. และประธานอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค.ให้เกียรติเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วยนายสุริยะ คำปวง สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสุชาติจริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้มอบหมายให้ นายชวลิต ขาวปลอด หัวหน้าสำนัก อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบนและผู้บริหารในสังกัด ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน รายงานสถานการณ์น้ำนมดิบ ข้อมูลโคนมที่เกิดโรคระบาดลัมปีสกิน รายงานด้านการตลาดและการขาย และรายงานสถานการณ์เรื่องนมโรงเรียน โดยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มอบนโยบายและให้คำแนะนำแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ต่อจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม ภายในโรงงานนมเชียงใหม่ โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่