วันที่ 10 กันยายน 2563 นายวิทวัส ชัยปาณี ประธานอนุกรรมการ CG/CSR พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ CG/CSR และผู้บริหาร อ.ส.ค. ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร เยี่ยมชมศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณ์โคนมน้ำพอง จำกัด และฟาร์มเกษตรกรใน พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีประธานสหกรณ์ฯ พร้อมเกษตรกร และฟาร์มพี่เลี้ยงราตรี พวงมั่น ให้การต้อนรับ ณ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น