วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 10.30 น. นายพงศ์กานต์ หงสกุล ประธานอนุกรรมการ CG/CSR พร้อมด้วย นายธนพิพัฒน์  ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG/CSR ตรวจติดตามโครงการ CG และ CSR ของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน (สภนบ.) จ.เชียงใหม่ โดยมีนายวินิจ วงศ์วโรฬาร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน ผู้บริหาร และพนักงาน สภนบ.ร่วมต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานด้าน CG และ CSR ที่ผ่านมา และโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

S__36782084 S__36790278 S__36790279