เช้าวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ร่วมรับฟัง การนำเสนอแผนการตลาด ระยะสั้น และระยะยาว ของพนักงานการตลาด อ.ส.ค. โดยได้รับเกียรติจากทีมงานกูรูด้านการตลาดมาให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ เพื่อให้นมไทยเดนมาร์ค บรรลุเป้าหมายการจำหน่าย
จากนั้น ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.เป็นประธานปิดการอบรม Marketing Strategy Training and Workshop ณ ห้องแก้วมุกดา โรงแรมบ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สมุทรสงคราม