วันที่ 1 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก) ได้ประกาศผลการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน โดยผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที ไทย-เดนมาร์คได้รับเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ทั้งนมพาณิชย์ และนมโรงเรียน ที่ผลิตจากโรงงานนมอ.ส.ค.มวกเหล็ก และสุโขทัย โดยกำหนดขึ้นรับเกียรติบัตรประมาณกลางเดือนกันยายน 2561 นี้
อ.ส.ค. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาภาวะโลกร้อน จนนำไปสู่การศึกษาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และการหามาตรการจัดการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จนได้รับการรับรองผลเพื่อขึ้นทะเบียนติดฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที ซึ่งส่งผลให้ อ.ส.ค. เป็นผู้นำด้านการพัฒนาและผลิต ผลิตภัณฑ์นม ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม