โทรศัพท์/โทรสาร : 036-344926

เว็บไซต์  : www.facebook.com/Farmkonom
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เมื่อเดินทางมาถึง “ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค” ฟังคำบรรยายแนะนำองค์การ เข้าชมฟาร์มแบบครบวงจร โดยมีกิจกรรมชมฟาร์ม ดังนี้

– กิจกรรมชมฟาร์ม
– ฝึกรีดเต้านมยาง
– ชมสวนสัตว์
– ชมวีดีทัศน์ ประวัติการก่อตั้ง
– รีดนมจากแม่โค
– เลี้ยงลูกโค โดยนำน้ำนมที่รีดได้ไปป้อนให้กับลูกโค
– ชมการโชว์บ่วงบาศก์ ฝึกจับบังคับโค โดยใช้เชือกเส้นเดียว
– สถานีการแสดงม้า : โชว์การขี่ม้าสวยงาม,โชว์ม้าเต้นตามจังหวะเสียงเพลง,โชว์คาวบอย
รอบเที่ยวชม
รอบเช้า   09.00 น.   10.00 น.   11.00 น.
รอบบ่าย 13.00 น.    14.00 น.   15.00 น.
 (ใช้เวลาในการเช้าชมประมาณ 1.30 ชั่วโมง ต่อรอบ)
ค่าใช้จ่ายในการเที่ยวชมต่อรอบ
บุคคลทั่วไป/ผู้ใหญ่ 120 บาท
นิสิต/นักศึกษา 100 บาท
นักเรียน/เด็ก 70   บาท
ผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) 60  บาท
เด็กสูงไม่เกิน 90 ซม.           (เข้าชมฟรี)

กิจกรรม ดื่มนม ชมดาว

วันที่ 1 
10.00 น. เดินทางถึงสานักท่องเที่ยวเชิงเกษตร
10.00 น. – 10.30 น. ฟังคาบรรยายแนะนาองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
10.30 น. – 12.00 น. กิจกรรมเดินสำรวจธรรมชาติ
12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ต้นลำน้ำมวกเหล็ก
13.00 น. – 15.00 น. กิจกรรมนักสืบสายน้ำ
15.00 น. – 15.30 น สรุปกิจกรรมสำรวจธรรมชาติ และรับประทานอาหารว่าง
15.30 น. – 16.30 น. กิจกรรม Outdoor Adventure (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
จักรยานเสือภูเขา (Mountain Bike)
เรือจักรยาน
ขับขี่รถ ATV (All Travel Vehicle) ชมธรรมชาติ หรือ ขับขี่ในสนาม
16.30 น. – 18.00 น. เข้าที่พัก
เรียนรู้เรื่องการอยู่พักค้างแรม (Camping)
จัดการภารกิจส่วนตัว
18.00 น – 22.30 น. รับประทานอาหารเย็น
กิจกรรมดูดาว
กิจกรรม Cowboy night
22.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

วันที่ 2 
06.00 น. – 07.30 น. ตื่นนอน จัดการภารกิจส่วนตัว
07.30 น. – 08.30 น. กิจกรรมดูนก และนันทนาการ
08.30 น. – 09.30 น. รับประทานอาหารเช้า
09.30 น. – 12.00 น. เข้าชมฟาร์มโคนมแบบครบวงจร
ชมสวนสัตว์
ชมทุ่งหญ้า
รีดนมจากแม่โค
เลี้ยงลูกโค โดยนาน้านมที่รีดได้ไปป้อนให้กับลูกโค
ชมการโชว์บ่วงบาศก์ ฝึกจับบังคับโค โดยใช้เชือกเส้นเดียว
ชมการแสดงม้า (ลลิตาฟาร์ม)
12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 15.00 น. กิจกรรม Outdoor Adventure (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
จักรยานเสือภูเขา (Mountain Bike)
เรือจักรยาน
ขับขี่รถ ATV (All Travel Vehicle) ชมธรรมชาติ หรือ ขับขี่ในสนาม
15.00 น. – 16.00 น. จับจ่ายใช้สอย ของขวัญ ของฝาก
16.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
หมายเหตุ ราคา 1,800 บาท / ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมบางกิจกรรมเพื่อความเหมาะสม
ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
160 หมู่ 1 ต.มิตรภาพ อ.มิตรภาพ จ.สระบุรี 18180 โทร. 036-344926
ท่านสามารถติดตามความเคลือนไหวกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. ตามลิงค์ http://www.dpo.go.th/?page_id=3855 และ http://www.facebook.com/Farmkonom