คลิกอ่านฉบับอื่น

สนใจวารสารโคนม ติดต่อแผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม ฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม  อ.ส.ค. โทร. 036-341-435

[slideshow gallery_id=”16″]