วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายวิศิษฏ์ แสงคล้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เข้าร่วมรับฟังเสวนาเรื่อง “พลิกฟื้นวิกฤตนมไทยให้เป็นโอกาสได้อย่างไรหลังปี 2568” และการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2562 สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยฝ่ายการตลาดและการขายได้มีการจัดบูธแจกชิมผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คเพื่อประชาสัมพันธ์ภายในงานเสวนาครั้งนี้ ณ ห้องรวงข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ