ช่วงเช้าวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายเทอดไชย ระลึกมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติสัมภาษณ์เชิงลึกด้านการตลาดและลูกค้า ภายใต้โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทด้านการตลาดและลูกค้า ปี 2566 แผน 5 ปี (2566-2570) เพื่อประเมินความพึงพอใจ และความผูกพันธ์ของลูกค้า คู่ค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ ปี 2565 โดยทีมอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมสัมภาษณ์ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิค-19 อย่างเคร่งครัด