วันที่ 12 มีนาคม 2563 ผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. ร่วมจัดงานเลี้ยงปีใหม่และงานเกษียณอายุราชการ เพื่อ แสดงมุทิตาจิตแด่ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ( ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.) ที่ได้สร้างผลงาน อันเป็นคุณูปการ ให้กับ อ.ส.ค.มากมาย ตลอดระยะเวลา 4 ปี 4 เดือน ที่ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสูงสุด ณ ร้านอาหารฐิตารีย์(สวนรถไฟ) กรุงเทพฯ