เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น.
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.และ รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ อ.ส.ค.
ได้นำ คณะผู้บริหาร อ.ส.ค. เข้าพบกับ คณะผู้บริหารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
เพื่อหารือแนวทาง ในการวิจัยและพัฒนา อุตสาหกรรมโคนมไทย ใน 5 ด้าน ได้แก่
1. ฟาร์มเกษตรกร เพื่อยกระดับมาตรฐานฟาร์ม
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์นม
3. พัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างนักวิจัย ในการสรรสร้างงานนวัตกรรม
4. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เพื่อนำ อ.ส.ค.สู่นมแห่งชาติ ในปี 2564 ณ สำนักงาน สกว. อาคาร SM Tower พญาไท กรุงเทพฯ

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.