เช้าวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. (ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ) มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ( น.ส. อรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ )และ หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายณรงค์ วงเณร ) เข้าหาริอ นายสุรชัย เดชศิริอุดม ประธานกรรมการผู้จัดการ และ นายสมหวัง เดชศิริอุดม กรรมการผู้จัดการ เล้งเส็งกรุ๊ป เพื่อกำหนดกลยุทธ์ และกิจกรรมการตลาดให้เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อการแข่งขัน และขยายตลาด ในโอกาสต่อไป ณ เล้งเส็งกรุ๊ป และครวจตลาดนมไทยเดนมาร์ค ที่ อ.เมือง จ. สกลนคร