วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และนางสาวอรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ติดตามนโยบายของคณะอนุกรรมการ CG/CSR ที่ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2562, แผนการตลาด, แผนการผลิตหลังจากปรับปรุงโรงงานแล้วเสร็จ และมอบผลิตภัณฑ์นมให้แก่พนักงาน สภ.นบ. ตามโครงการ รักเรา รักสุขภาพ รักธรรมชาติ รักโลก ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน