วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ได้ให้เกียรติต้อนรับ และประชุม กับประธาน/กรรมการสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ในประเด็น
1.ปริมาณน้ำนมดิบของสหกรณ์ฯ ทั้ง 12 แห่ง ในปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับ MOU ปี 2563 2.ความคืบหน้าการจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค. อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
3.แนวทางการบริหารจัดการน้ำนมดิบจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ของสหกรณ์ ถึงโรงงาน นม อ.ส.ค. โดยแต่งตั้งคณะทำงาน ที่มีสหกรณ์ฯ ร่วมบริหารจ้ดการน้ำนมดิบในพื้นที่ ณ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน ห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่