ช่วงเช้าวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมกับผู้บริหาร อ.ส.ค. ร่วมแสดงความยินดีกับนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รอโปรดเกล้าฯ) ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ