วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ เมือง Uberaba รัฐ Minas Gerais , Brazil ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค. และคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ในช่วงเช้า ดูงานฟาร์มโคนม Fazenda Boa Fe เป็นหนึ่งในหลายธุรกิจของครอบครัวชาวจีน ที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงโคนมพันธุ์ Girolando ด้วยระบบการจัดการแบบ Free Stall (โรงเรือนซองนอน) ให้อาหาร TMR เต็มที่ โคนมให้ผลผลิตสูง และยังจำหน่าย Embryo จากพ่อแม่พันธุ์ที่มีพันธุกรรมดีติดอันดับต้นๆ ของประเทศเพื่อการส่งออก นอกจากนี้รับฟังบรรยายจากสมาคมโคนมพันธุ์ Girolando ในแนวทางการพัฒนาพันธุ์อีกด้วย ช่วงบ่าย เข้าเยี่ยมชมศูนย์ ABS เป็นศูนย์ผสมเทียมที่ทันสมัย ดำเนินการเลี้ยงดู และผลิตน้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคนมหลายพันธุ์ มีการจำหน่ายในประเทศ และต่างประเทศ เช่น แถบเอเชียใต้ และอาเชี่ยน เป็นต้น