วันที่ 2 เมษายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อ.ส.ค. เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาช่วยในการพัฒนาองค์กร (Smart Workspace), เพิ่มโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ การบริหารจัดการโรงงานนมอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Grid) และ การนำเครื่องมือด้านสารสนเทศมาช่วยบริหารจัดการฟาร์มโคนมแบบอัจฉริยะ (Smart Farming) ในงาน Smart City Expo ณ. เมือง Sydney ประเทศ Australia