ช่วงบ่ายวันที่ 12 มกราคม 2563 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยดร.อาทิตย์ เพชรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ,ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมสวัสดีปีใหม่ ประจำปี2563 และร่วมขอพร จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) ณ จังหวัดอุทัยธานี