วันที่ 27 ธันวาคม 2559  ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ร่วมงานปีใหม่ สหกรณ์โคนมในเขตปฎิรูปที่ดินซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมีนายสมพงษ์ ภูพานเพชร ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ และ เกษตรกรชาวโคนมให้การต้อนรับ