วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ร่วมเป็นเกียรติและเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ประจำปีบัญชีสิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2562 ของ ชุมนุมสหกรณ์นมไทย-เดนมาร์ค จำกัด โดยมีนายพีระ ไชยรุตม์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม นายวุฒิชัย จั่นเพชร หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนมเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยจากผลดำเนินงานในปีที่ผ่านมาชุมนุมฯมีกำไรสุทธิ 724,888.41บาทโดยมีผู้แทนสหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์นมไทย-เดนมาร์ค จำกัดเข้าร่วมประชุมจำนวน 24 สหกรณ์ ณ ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี