วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมผู้บริหาร อ.ส.ค. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง เพื่อมอบนโยบายและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงเครื่องจักรขยายกำลังผลิต และการปรับปรุงเครื่องจักรประจำศูนย์รับน้ำนมดิบกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมและหารือกับสหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก จำกัด เกี่ยวกับการจ้างผลิตแร่ธาตุอาหารสัตว์ เพื่อส่งมอบให้กับ อ.ส.ค. โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย