วันที่ 14 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. (ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ )ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน อ.ส.ค.พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุน ฯได้ศึกษา ดูงาน และประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคุณชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ และทีมงานให้การ ต้อนรับ ณ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (KTAM) อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ เขตสาทร กรุงเทพฯ