วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ สถานทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.(ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ )ได้เข้าพบนาย อุฟเฟ่อ โวล์ฟเฮชเชล (Mr. Uffe Wolffhechel) เอกอัครราชทูตเดนมาร์ก เพื่อหารือในเรื่อง ต่างๆ ดังนี้
1. แนวทางการสร้างอนุสาวรีย์ และพิพิธภัณฑ์ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค
2 กิจกรรมครบรอบ 160 ปี ความสัมพันธ์ไทยเดนมาร์ก เช่น
– การจัดแรลลี่@ฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์ค
– การร่วมจัดนิทรรศการ งาน VIV Asia ในเดือน มีนาคม 2562
3 MOU ความร่วมมีอระหว่างรัฐบาลเดนมาร์กและรัฐบาลไทย (กปศ./อ.ส.ค.)ในการส่งเสริม พัฒนา อุตสาหกรรมโคนมไทย