ช่วงเช้าวันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วย นายธีระ เพลินสินธุ์ หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย ดูแลและรับผิดชอบกองเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เข้าพบ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายระพีภัทร จันทรศรีวงศ์) เพื่อชี้แจงการดำเนินงานของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ณ ห้องสำนักงานเศรษฐกิจส่วนหน้า ชั้น 5 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กทม.