ช่วงเช้าวันที่ 13 มีนาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เข้าร่วมการสัมมนา ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ (SOE CEO Forum) ครั้งที่ 3 โดย ได้รับเกียรติจาก รองนายกรัฐมนตรี(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธาน และ มอบนโยบายเรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้วยพลังรัฐวิสหกิจไทย ณ ห้องแกรนด์บอลลูม 1 โรงแรม INTERCONTINENTAL กรุงเทพมหานคร