ช่วงเช้าวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพฯ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วย นางสาวอรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เข้าร่วมการประชุม Mekong Hub Knowledge and Learning Fair (MKLF) ภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรรายย่อยกับภาคเอกชนและสถาบันการเงินภาคเกษตร” ทั้งนี้ ได้ รับเกียรติจาก นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากกลุ่มประเทศ CLMV กลุ่มประเทศ South Africa และประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งภายในงาน มีการประชุมกลุ่มย่อย การจัดนิทรรศการและการจัดกิจกรรมดูงานที่สอดคล้องกับหัวข้อการประชุม ซึ่ง อ.ส.ค. มีส่วนร่วมจัดบูธนิทรรศการและ จัดเยี่ยมชม ดูงานด้านโคนม ที่ อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562