บ่ายวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค. เข้าร่วมงานรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2562 (The Prime Minister’s Industry Award 2019 ) ซึ่งปีนี้ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ ได้ถูกรับการคัดเลือกได้รับรางวัลในประเภท การบริหารงานคุณภาพ โดยกิจกรรมการมอบรางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ให้กำลังใจและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความคิดริเริ่มและมีความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการ โดยภายในงานได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล