วันที่ 12 กันยายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.พร้อมผู้บริหารระดับสูง สายกิจการโคนมและสายบริหาร เดินทางจาก​ Auckland​ไปยังเมือง​ Whakatane​ ประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อศึกษาดูงาน​ บริษัท​ SIG​ Whakatane ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตกระดาษสำหรับบรรจุอาหาร โดยมี Mr.Juha Verajankorva ,General Manager พร้อมทีมงานให้การต้อนรับ และบรรยาย​ถึงประวัติ กระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ และ นำชมโรงงานการ​ผลิตจากต้นไม้ที่ตัดจากป่าทดแทน ให้เป็นกระดาษสำหรับผลิตเป็นกล่องUHT​ เรียกว่า Liquid Packaging Board (LPB) และกล่องสำหรับบรรจุอาหาร เรียกว่า Foldind Packaging Box (FPB)ที่มีมาตรฐาน​ระดับโลก​ ด้วยกำลังการผลิต​ 400​ ตันต่อวัน​ จัดส่ง​ให้กับ บริษัท SIG Combibloc จำกัด และ ลูกค้ารายใหญ่ เช่น Mc Donalds โดยที่ ประเทศไทย ได้จัดส่งให้โรงงาน SIG ระยอง ที่ผลิตเป็น กล่องนมUHT ไทย-เดนมาร์ค ด้วย