ช่วงเย็นวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสหกรณ์โคนมสัญจร ครั้งที่ 5 และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)การจัดตั้งกองทุนป้องกันและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดปากและเท้าเปื่อยกับสหกรณ์โคนมนำร่อง 6 สหกรณ์ อีกทั้งได้บรรยายเรื่องทิศทางงานส่งเสริมของ อ.ส.ค.ในอนาคต และได้จัดให้มีการบรรยายวิชาการในหัวข้อ นวัตกรรมโคนมประเทศไทย โดย รศ.ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงโคนมและ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยมีผู้นำสหกรณ์โคนมที่ส่งน้ำนมดิบขายให้ อ.ส.ค.จากทุกภูมิภาคจำนวน 42 สหกรณ์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องออคิดบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่