วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามงานตามนโยบาย และ ผลการดำเนินงานของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สภอ) ทั้งด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม การผลิต และการตลาดนมไทย-เดนมาร์ค พร้อมทั้ง ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการแก้ไข ปัญหา/อุปสรรค ที่นำไปสู่การปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ ขอนแก่น