วันที่ 11 กันยายน 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานในวันเก็บเกี่ยวหญ้าในโครงการปลูกสร้างแปลงหญ้าอาหารสัตว์ ศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจรภาคเหนือตอนบน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง พื้นที่จำนวน 144 ไร่ แบ่งเป็นแปลงหญ้ารูซี่ 100 ไร่ และแปลงหญ้าแพงโกล่า 44 ไร่ ซึ่งได้ดำเนินการโครงการฯ ถึงช่วงอายุที่ต้องเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการฯ เพื่อเป็นแหล่งอาหารสัตว์ที่มั่นคงให้เกษตรกรในพื้นจังหวัดลำปางและใกล้เคียง โดย นายชวลิต ขาวปลอด หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน ในฐานะประธานคณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจรภาคเหนือตอนบน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ที่ปรึกษาและคณะทำงานโครงการฯ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย และชุมนุมสหกรณ์ในเครือข่ายภาคเหนือเข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยการจัดงานได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัด และช่วงบ่ายได้เดินทางลงพื้นที่ฟาร์มเครือข่ายในโครงการ “อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม ยกระดับเป็นฟาร์มโคนมพี่เลี้ยงและต่อยอดการสร้างฟาร์มเครือข่าย” ส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรเป็น Smart farmer จำนวน 2 ฟาร์ม ได้แก่ ฟาร์มนายชุมพล อุปอินทร์ หมายเลขสมาชิก 2024 และฟาร์มนายชุมพล ฮาวปินใจ หมายเลขสมาชิก 2030 สมาชิกสหกรณ์โคนมนครลำปาง จำกัด พร้อมส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ให้แก่ฟาร์มเกษตรกร ณ พื้นที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง