วันที 10 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. (ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ) ได้ประชาสัมพันธ์ แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ นมพาสเจอร์ไรส์ มอร์กานิก ไทย-เดนมาร์ค แก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ ที่เข้าศึกษาอบรม หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการ สำหรับ กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 16 ณ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ