เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และคณะผู้บริหารร่วมกิจกรรมดื่มนม ในโครงการ “รักษ์เรา รักษ์สุขภาพ รักษ์ธรรมชาติ รักษ์โลก” หลังจากนั้นได้ร่วมกันพับกล่องนม เพื่อนำไปรีไซเคิล โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร หันมาบริโภคนมเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และนำกล่องนมเก็บรวบรวมได้ในกิจกรรม “แกะ ดื่ม พับ เก็บ” มารีไซเคิล จัดทำสิ่งของเครื่องใช้ที่เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณขยะประเภทกล่องนมที่ย่อยสลายยาก เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทางหนึ่งด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริเวณหน้าสำนักงานกลาง อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี