วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และนายสันติภาพ ลิมปะพันธุ์ ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตร สวรรคโลก จำกัด พร้อมผู้บริหาร อ.ส.ค. เยี่ยมชมกิจการ บริษัทอีสานใต้ แดรี่ จำกัด จ.สุรินทร์ ซึ่งได้ดำเนินธุรกิจผลิตนม UHT โรงเรียน และนมพาณิชย์ตรา ด็องเร็ค และ ตรา THAI FARM MILK จำหน่ายในพื้นที่อีสานใต้ และส่งออกประเทศ กัมพูชา ทางด่านช่องจอม เข้าเมืองโอเสม็ด ( O SMACH ) และมีฟาร์มโคนม ซึ่งน้ำนมดิบที่ได้ไม่เพียงพอ ต้องซื้อเพิ่มจากสหกรณ์ฯพัฒนานิคมและรัตนบุรึโดย อ.ส.ค.ให้คำแนะนำทั้งทางด้านการบริหารจัดการฟาร์ม การผลิตและการตลาดเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้