วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และผู้บริหาร อ.ส.ค. ได้เข้าร่วม งาน World Dairy Summit 2018 ภายใต้ Theme “Dairy for the Next Generation ” ซึ่งภายในงาน มีการนำเสนอในหัวข้อเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฟาร์มโคนมและอุตสาหกรรมนม เช่น Dairy Policies& Economics , Farm Management , Symposium on Fermented Milk และ School Milk for the Future เป็นต้น นอกจากนี้ มีการออกบูธ จากแบรนด์ผลิตภัณฑ์นม และ บริษัท Packaging และผลงานการวิจัย จัดโดย International Dairy Federation ( IDF) ณ Daejeon Convention Center ประเทศเกาหลีใต้